Jerome am Cleopatra Hill rutscht wegen illegal angelegter Stollen permanent ab.